IMG_1590.jpg
PRŮBĚH KRYTÍ

Při pohlavním aktu - krytí, je sperma de­ponováno do přední třetiny pochvy, do těs­né blízkosti děložního krčku. Zde se hromadí v malé prohlubni, ze které se spermie jednak svým aktivním pohybem a jednak pomocí na­sávacích pohybů dělohy dostávají přes děložní krček a dělohu do místa oplození vajíček. Tím je přední třetina vejcovodů.

Důležitou podmínkou pro úspěšné krytí je prostředí, které je familiární pro psa. Doporu­čujeme krytí psem u něj doma v jeho prostře­dí (fena jezdí za psem). Pokud krytí probíhá v bytě, což nejčastěji bývá u menších plemen, je důležité, aby podlaha neklouzala, jinak by mohly nastat problémy při vsunutí a ejakula­ci.

Vlastní krytí potom můžeme rozdělit na šest fází, které probíhají postupně za sebou: námluvy, vzeskok, zasunutí, počátek svázání, svázání a rozvázání.

1) Námluvy

Po prvním kontaktu psa s fenou probíha­jí námluvy, které mohou trvat různě dlouho. Pes je stimulován cítěním feromonů, které fena vylučuje. Feromony jsou nejvíce produ­kovány v análních žlázkách a v pochvě feny. Pes fenu očichává a líže oblast přezky. Fena se obvykle staví zádí ke psovi, v této poloze ztuhne a ocas dává na stranu, aby co nejvíce zpřístupnila přezku psovi.

2) Vzeskok

Po seznámení s fenou pes vyskočí na fenu, chytne ji hrudními končetinami kolem beder a začne provádět vyhledávací a kopulační po­hyby.

3) Zasunutí

Po nalezení vchodu do pohlavních orgá­nů feny vsune pes svůj penis do pochvy feny. Vlastní vsunutí penisu do pochvy umožňu­je první fáze erekce. Po zasunutí penisu do pochvy feny jsou kopulační pohyby silnější a hlubší. Tato a předchozí fáze se před vlast­ním svázáním mohou několikrát opakovat. Také z penisu psa může odkapávat první frak­ce ejakulátu, která neobsahuje spermie, je to sekret z prostaty.

4) Počátek svázání

V této fázi je dosaženo plné erekce. Ve chvíli, kdy je penis zaveden do pochvy, vyko­ná pes několik frikčních pohybů, během nichž je předkožka přetažena přes bulbus penisu (žaludový uzel). Ten se zvětší, jakmile se ocit­ne v pochvě. Nastává moment svázání.

5) Svázání - erekce a zvětšení bul­bus penis (žaludové uzly)

Po svázání ustanou frikční pohyby a začne se uvolňovat druhá frakce ejakulátu, která je bohatá na spermie. Po této frakci se začne uvolňovat třetí frakce ejakulátu, což je čirá tekutina z prostaty. Většinou v této fázi dochází k rotaci psa a feny, takže stojí záděmi k sobě. V této fázi svázání můžeme pozorovat rytmic­ké stahy konečníku u psa. Svázání může trvat 5 minut až jednu hodinu. Průměrně to však bývá kolem 20 minut. Délka svázání nemá vliv na výsledek krytí.

6) Rozvázání

Po opadnutí zvětšení bulbus penis se pes a fena rozpojí. Pes si obvykle olizuje penis. Také fena po krytí má tendenci si olizovat přezku. Hodně chovatelů se po krytí snaží zabránit feně v močení. Není to však nutné, poněvadž většina semene je transportována do dělohy a vejcovodů již během svázání. Je prokázáno, že pokud se psi kryjí v optimální době, první spermie jsou ve vejcovodech do 15 minut po svázání, do 45 minut je zde většina spermií a do 3 hodin je ve vejcovodech všechen po­třebný počet spermií pro oplodnění.

EJAKULACE

Ejakulace psa probíhá ve třech frakcích.

První frakce většinou odchází před svázá­ním při pokusech o zasunutí penisu. Tato frak­ce neobsahuje spermie. Tvoří ji sekret prostaty a jeho úkolem je připravit v močové rouře pe­nisu příznivé prostředí pro spermie.

Teprve pokud se pes a fena správně sváží, dochází krátce po nástupu frikčních pohybů k ejakulaci druhé frakce bohaté na spermie. Pouze tato frakce obsahuje spermie. Ejakulace druhé frakce trvá několik málo minut.

Po zbývající čas svázání dochází k ejakulaci třetí frakce, kterou tvoří sekret prostaty.

Při jednom krytí je do pohlavního apará­tu feny deponováno asi 500 milionů spermií. Spermie nejsou schopné okamžitě oplodnit vajíčko, ale musí projít fází zrání, tzv. kapaci­tací. Při kapacitaci dochází k aktivaci enzymů na povrchu hlavičky spermie. Tyto enzymy potom umožňují spermii přejít přes obaly va­jíčka. Proces kapacitace trvá 6 až 10 hodin. Po této době je teprve spermie schopná oplodnit vajíčko.

Ve většině případů krytí se nesetkají sper­mie a vajíčko ve stavu schopném oplození. Spermie zpravidla musí počkat na dozrání va­jíčka. Z tohoto důvodu mají schopnost vyčkat na dozrání vajíčka v kapacitovaném stavu ve vejcovodech 4 až 6 dní. Z uvedeného vyplý­vá, že termín krytí nelze považovat za termín oplození.
FREKVENCE KRYTÍ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one